Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zakres wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;
  • promowanie strategii niskoemisyjnych;
  • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  • rozwój infrastruktury środowiskowej;
  • dostosowanie do zmian klimatu;
  • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej;
  • poprawa jakości środowiska miejskiego.
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
  • transport intermodalny, morski i śródlądowy.
 4. Infrastruktura drogowa dla miast
  • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
  • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
  • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;
  • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;
  • rozbudowa terminala LNG.
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
  • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;
  • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem.

BENEFICJENCI:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Służby publiczne inne niż administracja,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji.

SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTÓW:

W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W części projektów finansowanych w programie Infrastruktura i Środowisko wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

Refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków
lub
Zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Ostateczne rozliczenie dokonywane jest zawsze na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do działania, sprecyzować jego temat, przygotować kompleksowy wniosek oraz biznesplan, aby uzyskać dofinansowanie, oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Wszelkie konsultacje odnośnie dofinansowania, łącznie z analizą, czy dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania wykonujemy bezpłatnie.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozwój firmy, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego
 • Dopasowanie pomysłu biznesowego do wymogów danego programu
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznesplanu,
 • Pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków w okresie realizacji projektu.

Wniosek o dotację z PO IiŚ

Cena
od 6000 PLN* + % success fee**

Cena zawiera

 • Analizę projektu biznesowego
 • Weryfikację kryteriów i wybór optymalnego programu operacyjnego
 • Przygotowanie biznesplanu zgodnie z aktualnymi wytycznymi PARP
 • Sporządzenie analizy finansowej – harmonogramy finansowe potrzebne do wniosku
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Opracowanie pełnej dokumentacji wniosku
 • Konsultacje ze specjalistami IT w zakresie wydatków
 • Wydrukowanie i bindowanie kompletnego wniosku
 • Pomoc przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT

** Wynagrodzenie Success Fee pobieramy tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, po otrzymaniu dofinansowania przez Beneficjenta. Płacisz za efekty, a nie obietnice. Wspólnie pracujemy na sukces.