Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Na lata 2014-2020 został przygotowany Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PO IR, który jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z lat 2007-2013, a budżet środków przeznaczonych w ramach PO iR wynosi 8 614,1 mln Euro.

Zakres wsparcia PO IR obejmuje dwa Cele Tematyczne (CT):

 • CT 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
 • CT 3: Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich efektywności, produktywności oraz wspieranie rozwoju w oparciu o wiedzę;

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany głównie na Celu Tematycznym 1, natomiast Cel Tematyczny 3 będzie wdrażany przez Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – poziom krajowy będą miały jedynie działania systemowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach PO IR występują Osie Priorytetowe, w których wspierane będą projekty, realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacyjności przedsiębiorstw:
Oś Priorytetowa I – dotyczy Wsparcia prowadzenia prac Badawczo-Rozwojowych (B+R) przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo-przemysłowe (priorytet inwestycyjny 1.2)
Oś Priorytetowa II – dotyczy Wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach ( priorytet inwestycyjny 1.2, 3.1)
Os Priorytetowa III – dotyczy Wsparcia otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (priorytet inwestycyjny 1.2, 3.2, 3.4)
Oś Priorytetowa IV – dotyczy Zwiększenia potencjału naukowo-badawczego ( priorytet inwestycyjny 1.1)

Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – PO IR jest wsparcie w wybranych dziedzinach nauki i obszarach gospodarki czyli w tzw. inteligentnych specjalizacjach, które stanowią potencjał rozwojowy poprzez:

 • zwiększenie innowacyjności gospodarki polskiej,
 • rozwój sektora nauki,
 • zwiększenie współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami
 • zapewnienie wysokiej jakości otoczenia biznesu, który będzie sprzyjał podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

PO IR zakłada osiągnięcie celu poprzez koncentracje działań tego programu na rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań pomiędzy sektorem przedsiębiorstwa, a sektorem nauki, a także wzmocnieniu jakości badań i pozycji jednostek naukowych w ramach EPB (czyli Europejskiej Przestrzeni Badawczej).

 

Przewidywane Priorytety Inwestycyjne (Działania) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Priorytet inwestycyjny 1.1

Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy.

 • Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Rozwój naukowy infrastruktury badawczej sektora nauki ;
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych ;
 • Rozwój kadr sektora B+R ;

W PI 1.1 przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów zwrotnych.

 

Priorytet inwestycyjny 1.2

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu:

 • Wsparcia wdrożeń wyników prac B+R (OP II);
 • Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (OP II);
 • Wdrażanie innowacji o charakterze technologicznym (jako kredyt na innowacje technologiczne) (OP II);
 • Wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw za pomocą Funduszu Gwarancyjnego (OP II);
 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie B+R+I (OP III),
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw (OP III),
 • Zwiększenie skali wykorzystania usług badawczo-rozwojowych ( nauka-biznes) (OP III),
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB(OP III),
 • Rozwoju inicjatyw klastrowych o dużym potencjale innowacyjnym(OP III),
 • Aktywności przedsiębiorstw i jednostek naukowych w aplikowaniu o środki z programów międzynarodowych, np. Horyzont 2020, COSME (OP III),

W PI 1.2 przewiduje się realizację wsparcie w formie instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych)oraz dotacji.

 

Priorytet inwestycyjny 3.1

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inne instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie i rozwój nowych firm innowacyjnych obejmują m.in.:

 • wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
 • wspieranie inwestycji dokonywanych przez fundusze koinwestycyjne,
 • wsparcie rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem funduszu funduszy, inwestującego w fundusze venture capital oraz w innowacyjne przedsiębiorstwa, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,
 • tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, fundusze VC,
 • rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorstwami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami aniołów biznesu;
 • kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect, poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych i finansowych
 • prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym;

W PI 3.1 przewiduje się realizację wsparcia w formie instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych)oraz dotacji.

 

Priorytet inwestycyjny 3.2

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji . Finansowanie koncentruje się na projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu, projekty systemowe, służące zapewnieniu dostępu do wiedzy na temat umiędzynarodowienia działalności MŚP oraz promujące tego typu działalność:

 • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą)
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
 • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
 • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji;

PI 3.2 przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych.

 

Priorytet inwestycyjny 3.4:

Wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego oraz procesy innowacji, wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności, jako źródła konkurencyjności gospodarki. Wsparcie obejmuje projekty o charakterze systemowym, mające na celu zwiększenie wiedzy oraz skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej, takiej jak:

 • promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie postaw innowacyjnych,
 • promocja współpracy nauki i biznesu (networking),
 • rozwój systemu brokerów innowacji, zwiększanie ich kompetencji i zdolności do świadczenia proinnowacyjnych usług
 • promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym (innowacje w usługach, innowacje organizacyjne i w zakresie zarządzania, innowacje marketingowe,
 • rozwój innowacji popytowych sprzyjających partycypacji konsumentów w procesie projektowania i wytwarzania nowych produktów i usług, rozwój innowacji społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstw itp.),
 • prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki, trendów w zakresie rozwoju nowych form innowacji i nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz skuteczności instrumentów wsparcia realizowanych w Polsce, a także upowszechnianie ich wyników;

PI 3.4 przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych.

 

Beneficjenci PO IR:

 • Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP)
 • Jednostki naukowe
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Jednostki administracji publicznej
 • Konsorcja przedsiębiorstw
 • Klastry, instytucje otoczenia naukowego (np. parki naukowo-technologiczne, fundusze kapitałowe, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu)

 

Pobierz harmonogram

Harmonogram konkursów POIR 2015

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do działania, sprecyzować jego temat, przygotować kompleksowy wniosek oraz biznesplan, aby uzyskać dofinansowanie, oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Wszelkie konsultacje odnośnie dofinansowania, łącznie z analizą, czy dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania wykonujemy bezpłatnie.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozwój firmy, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego
 • Dopasowanie pomysłu biznesowego do wymogów danego programu
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznesplanu,
 • Pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków w okresie realizacji projektu.

Wniosek o dotację z PO IR

Cena
od 5000 PLN* + % success fee**

Cena zawiera

 • Analiza projektu biznesowego
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu operacyjnego
 • Przygotowanie biznesplanu zgodnie z aktualnymi wytycznymi PARP
 • Sporządzenie analizy finansowej – harmonogramy finansowe potrzebne do wniosku
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Opracowanie pełnej dokumentacji wniosku
 • Konsultacje ze specjalistami IT w zakresie wydatków
 • Wydrukowanie i bindowanie kompletnego wniosku
 • Pomoc przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT

** Wynagrodzenie Success Fee pobieramy tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, po otrzymaniu dofinansowania przez Beneficjenta. Płacisz za efekty, a nie obietnice. Wspólnie pracujemy na sukces.