Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – PO PC

jest wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia. Najważniejsze kierunki wsparcia w latach 2014 – 2020 zostały określone jako trzy osie:

Oś I – która ma za zadanie zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo-dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej;

Oś II – która ma za zadanie wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy, a także wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów, digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej;

Oś III – ma obejmuje e-integrację oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

zakłada osiągnięcie celu poprzez 5 celów szczegółowych:
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach – Oś I
Cel szczegółowy 2: Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych – Oś II
Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej – Oś II
Cel szczegółowy 4: Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych – Oś II
Cel szczegółowy 5: Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi – Oś III

 

Działania w ramach PO Polska Cyfrowa

 

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. 

Beneficjenci PO PC:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Budżet PO PC:

Budżet przewidziany na PO PC to 2,17mld euro.

Uwaga! Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa!

W dniu 30 grudnia 2014 ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach PO Polska Cyfrowa dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Termin składania wniosków:

27 lutego 2015 – 4 maja 2015

Finanse:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  800 000 000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000,00 PLN  współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR).

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP . Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
Uwaga! jednostki samorządu terytorialnego nie są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC, ani jako beneficjent, ani jako partner projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C);
 • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 30% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Miejsce składania wniosków

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

Harmonogram

Harmonogram PO polska cyfrowa 2015

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do działania, sprecyzować jego temat, przygotować kompleksowy wniosek oraz biznesplan, aby uzyskać dofinansowanie, oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Wszelkie konsultacje odnośnie dofinansowania, łącznie z analizą, czy dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania wykonujemy bezpłatnie.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na projekt, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego
 • Dopasowanie pomysłu biznesowego do wymogów danego programu
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznesplanu,
 • Pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków w okresie realizacji projektu.

Wynagrodzenie Success Fee pobieramy tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, po otrzymaniu dofinansowania przez Beneficjenta. Płacisz za efekty, a nie obietnice. Wspólnie pracujemy na sukces.

Wniosek o dotację z PO PC

Cena
od 8000 PLN* + % success fee**

Cena zawiera

 • Analizę projektu biznesowego
 • Weryfikację kryteriów i wybór optymalnego programu operacyjnego
 • Przygotowanie biznesplanu zgodnie z aktualnymi wytycznymi PARP
 • Sporządzenie analizy finansowej – harmonogramy finansowe potrzebne do wniosku
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Opracowanie pełnej dokumentacji wniosku
 • Konsultacje ze specjalistami IT w zakresie wydatków
 • Wydrukowanie i bindowanie kompletnego wniosku
 • Pomoc przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT

** Wynagrodzenie Success Fee pobieramy tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, po otrzymaniu dofinansowania przez Beneficjenta. Płacisz za efekty, a nie obietnice. Wspólnie pracujemy na sukces.