Dotacje dla Start Up’u

Od lutego 2015r. realizowany jest projekt w ramach  Priorytetu VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

 

Najbliższy termin składania wniosków:

25.02.2015 – 5.03.2015r.

 

Zakres wsparcia

Celem działania jest zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy z powodu zmian modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych w firmach danego województwa oraz wsparcie osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Osoby, które utraciły pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na własny biznes, realizowanej w ramach w/w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przystępujący do programu kandydaci, przez ostatni rok nie mogą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Mogą to być osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Beneficjenci

Z wsparcia w ramach działania POKL skorzystać mogą osoby:

 • zagrożone utratą pracy z powodu zmian modernizacyjnych i adaptacyjnych prowadzonych w firmie w której aktualnie dane osoba pracuje.
 • będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • zwolnione przez pracodawcę nie później niż przed 6 miesiącami i nadal pozostające bez zatrudnienia.

Formy wsparcia

Udział w projekcie zapewnia kompleksową pomoc dla pracowników zwalnianych z zakładów pracy i każdy aplikant będzie mógł skorzystać z:

 • poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
 • pośrednictwa pracy,
 • kursów i szkoleń podnoszących/ uzupełniających/ zmieniających kwalifikacje zawodowe,
 • osoby, które otrzymają dotację na założenie własnej działalności gospodarczej zdobędą wiedzę z zakresu jej prowadzenia
 • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zakładających firmę w postaci:
  •  jednorazowych środków w wysokości ok. 37 000 zł
  • podstawowe wsparcie pomostowe, wypłacane przez okres 6 miesięcy w kwocie ok. 1500zł
  • specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w pozyskaniu dotacji z Instytucji Unijnej na założenie Start Up’u dla osób bezrobotnych. Pomożemy przeanalizować pomysł biznesowy, napisać wniosek, aby uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. Wszelkie konsultacje odnośnie dofinansowania, łącznie z analizą, czy dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania wykonujemy bezpłatnie.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków w okresie realizacji projektu

Wniosek o dotację z POKL dla Start Up'u

Cena
od 1500zł*

Cena zawiera

 • Analiza pomysłu biznesowego i weryfikację kryteriów
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Przygotowanie wszystkich 6 załączników do wniosku aplikacyjnego
 • Skompletowanie koniecznych dokumentów
 • Wydrukowanie i bindowanie kompletnego wniosku
 • Pomoc przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania

Wniosek + Biznesplan pisany w kolejnym etapie rekrutacji

Cena
od 3000zł*

Cena zawiera

 • Analiza pomysłu biznesowego i weryfikację kryteriów
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Przygotowanie wszystkich 6 załączników do wniosku aplikacyjnego
 • Skompletowanie koniecznych dokumentów
 • Wydrukowanie i bindowanie kompletnego wniosku
 • Pomoc przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT