Dotacje z Urzędu Pracy

W 2017 roku Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie przyznawał jednorazowo Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1.

Najbliższy termin składania wniosków:

13.03.2017 – 17.03.2017

nabór dla osób w wieku:

18-29 lat  powyżej 

30 lat i powyżej

powyżej 50 roku życia.

 

Zakres przeznaczenia środków:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być wydatkowane wyłącznie na sfinansowanie:

 • zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty),
 • zakupu materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakupu materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakupu domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 16 000 PLN.

Beneficjenci:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w UP m.st.Warszawy, dla których ustalono I lub II profil pomocy, jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie m. st. Warszawy,
 • nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 • nie podejmą zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia planowanej działalności
  (np. w przypadku radcy prawnego wymagane jest posiadanie wpisu do właściwej Izby),
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
Uwaga! Istnieje możliwość zlecenia przygotowania pojedynczych załączników do wniosku np. Analizę SWOT lub Analizę Finansową

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w Pozyskaniu dofinansowania z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomożemy przeanalizować pomysł biznesowy, napisać wniosek aplikacyjny, aby uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Wszelkie konsultacje odnośnie dofinansowania, łącznie z analizą, czy dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania wykonujemy bezpłatnie.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami
 • Dopilnowanie wytycznych formalnych przy składanym wniosku;

Wniosek o dotację z Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Cena
1500PLN* netto

Cena zawiera

 • Analizę pomysłu biznesowego i weryfikację kryteriów
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Przygotowanie wszystkich 6 załączników do wniosku aplikacyjnego
 • Skompletowanie koniecznych dokumentów
 • Wydrukowanie i bindowanie kompletnego wniosku.

Sprawdzenie poprawności przygotowanego wniosku i biznesplanu

Cena
600 PLN* netto

Cena zawiera

 • Wprowadzenie komentarzy lub niewielkich korekt w zależności od skali nakładów pracy potrzebnych do dostosowania wniosku i biznesplanu do złożenia w UP.

Wypełnienie załączników do wniosku

Cena
400 PLN* netto

Cena zawiera

 • Cena dotyczy 1 załącznika: Analiza SWOT lub Analiza Finansowa

Rozliczanie wniosków, które otrzymały dofinansowanie z UP

Cena
300*

Cena zawiera

 • Przygotowanie rozliczenia otrzymanej dotacji oraz skompletowanie potrzebnej dokumentacji
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT