Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest programem, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych Pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej przez Kobiety, które chcą wziąć biznes w swoje ręce.

Dla kogo?

O uzyskanie Pożyczki mogą się ubiegać kobiety przedsiębiorcy wykonujące działalność gospodarczą lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Cel?

Fundusz powstał z myślą o wsparciu aktywizacji zawodowej kobiet, poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez zachęcenie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Terminy naborów wniosków:

od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r do godz. 16:30

Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki?

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:

 1. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 2. zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 4. adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 5. zakup materiałów i wyposażenia;
 6. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Kwota Pożyczki?

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.
Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.
Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.
Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet?

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem:

 1. województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
 2. województwo kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
 3. województwo zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
 4. województwo świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
 5. województwo podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
 6. województwo dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
 7. województwo pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
 8. województwo mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

Okres realizacji przedsięwzięcia?

Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki tj. okres od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia ostatniej spłaty.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w Pozyskaniu Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Pomożemy przeanalizować pomysł biznesowy, napisać wniosek aplikacyjny, aby uzyskać środki oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

W ramach usługi doradztwa przy pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie czy rozwój działalności, Skynity oferuje kompleksową pomoc z tym związaną:

 • Analiza potrzeb Beneficjenta
 • Weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków w okresie realizacji projektu.

Pomoc w ubieganiu się Pożyczkę dla Kobiet

Cena
od 1000 PLN

Cena zawiera

 • Analiza pomysłu biznesowego i weryfikację kryteriów
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • załączników do wniosku aplikacyjnego
 • Skompletowanie koniecznych dokumentów
 • Pomoc przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT