Bon zatrudnieniowy

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

  • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
  • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku;
  • pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu refundacji do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, zwraca on:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu stażu.

W sytuacji, gdy umowa ze skierowanym bezrobotnym zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia z jego winy lub stosunek pracy wygaśnie, pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia bezrobotnego.

Nasza oferta

Firmom i osobom zainteresowanym skorzystaniem z oferty zatrudnienia osób bezrobotnych oferujemy pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosku.

Uzupełnienie wniosku - Bon zatrudnieniowy

Cena
500 netto

Cena zawiera

  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego
  • udzielenie wskazówek związanych z poprawnym skompletowaniem i złożeniem dokumentacji w Urzędzie Pracy
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT