Dofinansowanie stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą otrzymać refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności wartości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku środków z Funduszu Pracy tj. 23.656,02 zł [maj 2015] oraz 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku środków z PFRON tj. 78.853,40 [maj 2015].

 

Kto może ubiegać się o taką refundację kosztów?

O refundację kosztów z Funduszu Pracy może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który:

 • prowadzi działalność przez co najmniej 6 miesięcy,
 • w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zwolnił pracownika,
 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych,
 • nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytyczne zagrożonych przedsiębiorstw.

O refundację kosztów z PFRON może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który:

 • prowadzi działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • nie zmniejszył stanu  w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych.

Warunkiem uzyskania refundacji z Funduszu Pracy jest zobowiązanie do utrzymania przez minimum 24 miesiące utworzonego miejsca pracy oraz  tym samym zatrudnienia w tym okresie na tworzonym stanowisku pracy skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunkiem uzyskania refundacji z PFRON jest zobowiązanie do zatrudnienia na tworzonym stanowisku pracy niepełnosprawnego zarejestrowanego w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, przez okres 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zobowiązanie się do utrzymania przez minimum 36 miesięcy utworzonego miejsca pracy.

Procedura uzyskania dotacji

Jeżeli chcesz otrzymać refundację, należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego lub w odpowiednim oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Gdy nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dochodzi do podpisania umowy. Następnym krokiem jest dokonanie zakupów, jakie są nam niezbędne do wyposażenia nowego stanowiska pracy.

Otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków następuje po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych w okresie od zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego, a także spełnieniu innych warunków, jakie zostały określone w umowie.

Ostatnim krokiem jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej. Gdy chcemy zatrudnić konkretną osobę bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, który udziela pracodawcy wsparcia finansowego, nie możemy tego zaznaczyć w samym wniosku o doposażenie. Możliwe jest jednak, iż gdy wniosek zostanie już pozytywnie zweryfikowany, będzie możliwe zaproponowanie nazwiska osoby bezrobotnej, którą chcemy zatrudnić.

Nasza oferta

Firmom i osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na refundację doposażenia stanowiska pracy oferujemy pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosku.

Wniosek na dofinansowanie stanowiska pracy

Cena
500 PLN*

Cena zawiera

 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • udzielenie wskazówek związanych z poprawnym skompletowaniem i złożeniem dokumentacji w Urzędzie Pracy
_ _ _

* podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT